HET GEBRUIK VAN COOKIES
Door verder te surfen op deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies (meer weten)
STARTPAGINA LASTENBOEK
Gratis nummer
  
  GEDETAILLEERD LASTENBOEK
ALGEMENE OPMERKINGEN

Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken voor uw sleutel-op-de-deur woning, die tot stand komen volgens de regels van de kunst.

Onze gebruikte materialen voldoen aan zeer strikte criteria om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze realisaties te garanderen, wat ons in staat stelt onze tienjarige garantie te verlengen tot een twintigjarige garantie.

Voor elke prijsaanvraag maken wij een persoonlijk en gedetailleerde meetstaat voor uw sleutel op de deur woning die zal voldoen aan uw persoonlijke verwachtingen. De meetstaat heeft voorrang op dit lastenboek en op de plannen.

Afhankelijk van ontwikkelingen in de markt, kunnen wij hetgeen beschreven staat in het lastenboek aanpassen aan nieuwe methoden, producten en merken, dewelke minstens even goed zijn als diegenen die hierna beschreven staan. Een huis bouwen via Woningen Compere staat voor betrouwbaarheid en tevredenheid van onze klanten.  
RUWBOUW

VOORBEREIDENDE WERKEN


ALGEMEEN

Na het bouwrijp maken van het terrein (slopen en verwijderen van bestaande bouwwerken, omheiningen en beplanting) en haar afbakening (op kosten van de bouwheer), kunnen wij de bouwzone betreden en kunnen wij beginnen met de exacte inplanting van het gebouw.

De inplanting moet gecontroleerd worden door de architect en/of een landmeter.


DE BOUWZONE

De bouwzone moet toegankelijk zijn en berijdbaar door een vrachtwagen van 20 ton.

Men moet over voldoende ruimte beschikken ter bevoorrading van de materialen.

Ze moet vrij zijn van elk mogelijk obstakel (wegwerkzaamheden, kabels, leidingen, ...), zodat geen enkele bijzondere uitvoering moet voorzien worden (versteviging van de berm, oppompen van water, signalisatie, akkoord politie,...).

In het geval een aangrenzende woning aanwezig is (gemene muur), zijn de voorbereidingswerken voor de bouw (vb. aanwezige afwijkingen, verwijderen gevelbekleding, ondermetsen bouwwerk,...) zowel als de aanpassingen aan de gemene muur, niet inbegrepen.

Voor de opstart van de bouwwerf is het de bouwheer aangeraden een ontegensprekelijke plaatsbeschrijving uit te voeren (weg, naburige huizen...) zodat geen degradatie of schade in rekening gebracht kan worden.

GRONDSONDERING

De veronderstelde normale grondweerstand (1,5 kg/cm2) en homogene samenstelling ervan (geen rotsen, water, ...) moet bevestigd worden door een grondsondering. Dit op kosten van de bouwheer en door een gespecialiseerde onderneming, die hiervan een verslag zal afleveren.
Dit verslag kan voorgelegd worden aan een studiebureau dat het funderingstype zal bepalen dat het meest is aanbevolen voor de aard van het terrein (gewapende funderingssleuven, gewapende betonplaat, ...).
Deze studies, dewelke noodzakelijk zijn door de weerstand of samenstelling van de bodem, zijn ten laste van de bouwheer, net zoals de kosten ten gevolge van de uitvoering hiervan.
De bouwheer is als enige verantwoordelijk voor de aard van zijn terrein.

DIVERSEN

De bouwheer moet de bouwwerf voorzien van water en elektriciteit gedurende de volledige duur van de werkzaamheden.
Eventuele officiële aanvragen voor vergunningen (politie, gemeente, ...) alsook de bijhorende kosten, zijn ten laste van de bouwheer.

GRONDWERKEN


ALGEMEEN

De grond van de graafwerken in de bouwzone en de grond van de verschillende putten en de te plaatsen tanks worden gestockeerd op het terrein, op een plaats bepaald door de aannemer. Deze grond zal op het einde van de werkzaamheden gebruikt worden voor de nivelleringswerken van het terrein. Inert afval van het terrein wordt ingegraven, teneinde de waterinfiltratie te optimaliseren, en zal dienen als koffer voor toekomstige terrassen, opritten,... Het verwijderen van alle overige afvalstoffen zal gebeuren door de bouwheer.

De diepte van de grondwerken bedraagt 2,2 m voor de constructie van de kelder en 0,6 m voor het realiseren van een kruipkelder, tenzij anders vermeld in de meetstaat.

De voorziene machine kan geen grondwerken verrichten bij aanwezigheid van grote rotsblokken. Elk gebruik van een specifiek toestel voor uitvoering van deze grondwerken brengt een aanpassing van de prijs met zich mee, dewelke ten laste is van de bouwheer.

Sloopwerken, ontbossing, het uitgraven van boomstronken en bijhorende ontruiming(en) zijn niet inbegrepen in de prijs en moeten al volbracht zijn vóór aanvang van de werken.

VERHARDING IN STEENSLAG


Er wordt een breuksteenbedding met een lengte van maximum 7 m aangelegd, indien mogelijk op de plaats van de toekomstige toegangsweg tot de garage, teneinde de toegang tot de werf te vergemakkelijken voor het werfverkeer.

SLEUVEN VOOR ENERGIEAANSLUITINGEN

De sleuven met wachtbuizen nodig voor de aansluiting van het bouwwerk aan de verschillende nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas), kunnen na ontvangst van de voorschriften en start van de werken, berekend en uitgevoerd worden op het privéterrein.

NIVELLERINGSWERKEN

Indien gespecifieerd in de meetstaat kan een aanvulling van grond uitgevoerd worden tot op een afstand van 7m rondom de bouwwerken (mits er een doorgang van minstens 3 m is, noodzakelijk voor de doorgang van de machine).

In het geval er te weinig aarde, en/of onvoldoende kwalitatieve aarde ter plaatse aanwezig is, is de aanvoer hiervan niet inbegrepen in de prijs.

De afvoer van overtollige aarde is niet inbegrepen in de prijs.

FUNDERINGEN


Volgens de normen van het Algemeen Reglement op

de Elektrische Installaties wordt de aarding verwezenlijkt door middel van een aardingslus (gelode  koperdraad) dewelke geplaatst moet worden onder de funderingssleuven rondom het gebouw. De funderingssleuven (60/25 cm) zijn uit beton (C20/25) en worden geplaatst op een vorstvrije diepte van minimum 0.,8 m.

Volgens de resultaten van een mogelijke stabiliteitsstudie, uitgevoerd door de bouwheer, zullen de funderingen en/of structurele onderdelen eventueel aangepast moeten worden. De kost van deze aanpassingen valt ten laste van de bouwheer.

RIOLERING


ALGEMEEN

De riolering wordt uitgevoerd uit PVC leidingen met een diameter van 110 mm, ongeacht het type water dat er doorstroomt.

Een regenwatertank met een capaciteit in functie van de dakoppervlakte is standaard voorzien, alsook een hydrofoorgroep.

Het rioleringsnetwerk wordt volgens de plannen in een dermate helling gelegd dat een goede afwatering gegarandeerd wordt (het traject van de leidingen en de inplanting van de putten of tanks kunnen door de aannemer aangepast worden naargelang de situatie ter plaatse).

De verschillende leidingen komen, naargelang het geval, uiteindelijk samen in een disconnectieput via verschillende rioleringstoestellen. Deze put moet door de bouwheer aangesloten worden op het openbaar rioleringsnetwerk.

De voorziene putten en tanks zijn aangesloten op het rioleringsnetwerk en zijn toegankelijk via een toezichtput voorzien van een gietijzeren deksel (weerstand van 350 kg).

Opmerking: Onder “rioleringstoestellen” wordt verstaan de putten/tanks waaruit het rioleringsnetwerk bestaat. Volgens de stedenbouwkundige voorschriften, eigen aan de gemeente en/of stedenbouw, kunnen er aanpassingen noodzakelijk zijn aan het rioleringssysteem. Deze eventuele wijzigingen zijn pas bekend bij ontvangst van de bouwvergunning, waardoor ze oorzaak kunnen zijn van een eventuele financiële aanpassing, dewelke ten laste valt van de bouwheer.

MOGELIJKE ONDERDELEN VAN EEN RIOLERINGSNETWERK

Regenwater
Het regenwater wordt in de dakgoten verzameld, waarna het via regenpijpen naar beneden stroomt en uitkomt in het rioleringsnetwerk, om vervolgens naar het riool te worden afgevoerd. In bepaalde gevallen zal een regenwatertank geïnstalleerd moeten worden voor lozing in het riool.

De standaard voorziene regenwatertank met een capaciteit in functie van de dakoppervlakte, is een betonnen ingegraven tank met als doel de opslag van regenwater. Dit water kan gebruikt worden voor besproeiingen en het wassen van voertuigen, maar ook voor de voeding van wateraftakpunten, zoals het doorspoelsysteem van toiletten, en dit door middel van een hydrofoorgroep.

Eventuele tanks met andere capaciteiten kunnen verrekend worden.

Afvalwater
Het huishoudelijk afvalwater (badkamer, keuken, toilet, ...) komt uit in het rioleringsnetwerk teneinde naar het riool te worden afgevoerd. In bepaalde gevallen worden zuiveringsstations geïnstalleerd, dewelke het afvalwater behandelen alvorens het in de riolering te lozen.

Septische put: Het betreft een ingegraven betonnen tank, bedoeld voor het verzamelen en behandelen van fecaal water (toilet). Aan de hand van een chemische reactie worden de aanwezige vaste deeltjes omgezet in vloeibaar materiaal dat vervolgens geloosd kan worden in de riolering.

Saniclaire put: Het betreft een ingegraven betonnen tank, bedoeld voor het verzamelen en behandelen van zowel fecaal water (toilet) als grijs water (badkamer, sanitair, ...). Aan de hand van een chemische reactie worden de aanwezige vaste deeltjes omgezet in vloeibaar materiaal dat vervolgens geloosd kan worden in de riolering.

Waterzuiveringsstation : Het betreft een ingegraven betonnen tank, bestemd voor het verzamelen en behandelen van zowel fecaal water (toilet) als grijs water (badkamer, sanitair, ...). Een externe compressor injecteert lucht in het afvalwater en door een chemische reactie worden de aanwezige vaste deeltjes omgezet in vloeibaar materiaal, dat vervolgens geloosd kan worden in de riolering.

Vetvanger: Het betreft een ingegraven betonnen tank, bestemd voor het verzamelen en behandelen van grijs water (badkamer, keuken,...). Het water dat verontreinigd is met vetten wordt door de vetafscheider gescheiden van haar vetten en kan vervolgens in de riolering worden geloosd.
Toezichtput: De toezichtput wordt geplaatst bij de rioleringstoestellen, teneinde deze te kunnen bereiken. Hij wordt evenzeer op verschillende locaties in het rioleringsnetwerk geplaatst om mogelijke controle en onderhoud
te garanderen. Het aantal voorziene toezichtputten wordt aangegeven in de meetstaat.

AFWEZIGHEID OPENBARE RIOLERING

Indien er geen openbare riolering aanwezig is om het huishoudelijk afvalwater op te vangen, bestaat de mogelijkheid, indien de bouwvergunning dit toelaat, het behandelde water af te voeren in de bodem via een verliesput of een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA).
Verliesput: Het betreft een betonnen tank (zonder bodem), bestemd om behandeld water te verzamelen en in de bodem te laten sijpelen.

Draineersleuf: Het betreft een gleuf gevuld met kiezel/ steenslag, bestemd om behandeld water te verzamelen en in de bodem te laten sijpelen.

Opmerking: Het insijpelen van het behandelde afvalwater bepaalt de goede werking van de verliesput en de draineersleuf (afhankelijk van de aard van de bodem). Bijgevolg is het aangeraden een studie van doorlaatbaarheid te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf dat het absorptievermogen van de bodem en de te gebruiken methoden zal aantonen, dewelke nadien toegepast kunnen worden. Zowel op technisch als financieel vlak is dit ten laste van de bouwheer.

ONDERGRONDS METSELWERK


Of het nu voor de kelders (hoogte 2,2 m) of voor de kruipkelders (hoogte 0,6 m) is, de onderbouw wordt gemaakt uit zware betonblokken (dikte 39, 34, 29, 19, 14, 9 cm). Voor het zichtbaar metselwerk (kelders, garage) wordt een meegaand voegwerk uitgevoerd volgens vordering der werken. De lintelen boven openingen kunnen uitgevoerd worden in verschillende materialen (staal, gewapend beton, gebakken aarde), in functie van de belasting. De oppervlakte van de muren in contact met de grond wordt gecimenteerd en met een laag coaltair behandeld (kelders en kruipkelders). Voor de kelders wordt er nog een bijkomende bescherming voorzien, nl. PLATON of gelijkaardig (drainerend membraan).

Een drainering wordt geplaatst aan alle buitenmuren van de fundering (zie meetstaat). Deze drainering verzamelt het hemelwater en leidt het naar de riolering. Deze drainering bestaat uit een geperforeerde buis omringd door steenslag en een geotextiel.

De waterdichtingsmembranen (DIBA) worden overal geplaatst waar nodig, teneinde een optimale bescherming tegen vocht te verzekeren, zoals tussen de onderzijde van de welfsels en de funderingsmuren, en onderaan de voet van de spouwmuren (in “Z”).

BOVENGRONDS METSELWERK


DE BUITENMUREN

Het opgaand metselwerk van de buitenmuren MET PAREMENT GEVELSTENEN wordt als volgt uitgevoerd: Een parement gevelsteen in halfsteensverband (formaat 21/10/6,5) eerste keus en goede kwaliteit. Keuze uit 65 verschillende modellen.

VANDERSANDEN: Alexia, Ariane, Azalea, Barok, Cayenne,Kuststeen, Heidebloem, Lindebloem, Floria, Gala, Irene, Java, Geel Zilverzand, Leonora, Louise, Lyssoise, Mistral, Mosa, Neo Magnolia, Prado, Romance, Rosé, Alpenroos, Avondrood, Terra rood, Victoria, Zinnia. 

NELISSEN: Anderlecht, Braga, Beguina (Begijnhofsteen), Capri, Hoevesteen T15, Hoevesteen T16, Rosado (Heidebloem), Fiore (Kersenbloesem), Rubio (Appelbloesem), Goya, Imperador, Klampsteen Kesselt, Wijnegem, Magnolia, Monet, Neo barok, Paladio, Premium, Robinia, Rosso (Antiek rood), Spaans rood, Santorini, Trafalgar, Verona, Anglian (Old anglian), Vilnalmont Grijs.

DESIMPEL-TERCA: Barok 83, Fleur de cerisier, Forum tinto, Neo Romaans, Paepesteen, Pampas, Rouge, Oud romaans, Vieux Knokke, Vieux rieme.

Opmerking: Er zijn nog meer keuzemogelijkheden mits prijsaanpassing.

• Er bevindt zich een luchtspouw tussen de gevelstenen en de stijve isolatieplaten in polyurethaan van 10 cm dikte, die bevestigd zijn aan de snelbouwstenen. De gevelstenen en blokken worden onderling bevestigd door gegalvaniseerde spouwhaken.
• Aan elke gevelopening (ramen, deuren) worden de gevelstenen verticaal gemetseld, indien zo aangeduid op de plannen. Deze gevelstenen staan op een L-ijzer in staal.
• Onder elke opening in het gevelmetselwerk wordt een dorpel op maat geplaatst in arduin.
• Tussen het gevelmetselwerk en de blokken wordt een waterdichtingsmembraan (DIBA) geplaatst. Dit zowel boven elke opening (deuren, ramen), als onderaan de voet van het opgaand metselwerk.
• Het voegwerk van het gevelmetselwerk gebeurt in een tweede fase door een gespecialiseerde firma.

Opmerkingen:

• De gevelstenen kunnen ook in een boog geplaatst worden boven de openingen
• Er kunnen decoratieve elementen toegevoegd worden zoals een « muizentand », elementen in arduin zoals omlijsting rondom de ramen, enz
• De buitenmuren kunnen uitgevoerd worden in andere gevelstenen maar evenzeer in crepi, gevelbekleding, enz.
• Ook keermuren kunnen uitgevoerd worden

DE BOUWKNOPEN

De bouwknopen zijn, meestal, te situeren ter hoogte van plaatsen waar het technisch onmogelijk is om een doorlopende isolatie te voorzien.
Ten einde energieverliezen te vermijden worden cellenbloken geplaatst :
• Aan de voeten van de binnenmuren op het gelijkvloers
• In de binnenmuren van de puntgevels aan de aansluiting met de dakisolatie.

HET OPGAAND METSELWERK VAN DE BUITENMUREN BEKLEED MET BEKLEDING
De gevelstenen worden vervangen door een beplating, dewelke bevestigd worden aan de snelbouwstenen op een keper en latten kader.

Indien gewenst, kan een berekening gemaakt worden voor verschillende afwerkingen: • Geschaafde ceder planken tand en groef. • Een behandeling van de houten planken in natuurkleur,
verouderd, ... • Een andere houtsoort. • Tand en groef planken type Sidings Cedral van Eternit. • Een andere gevelbekleding zoals natuurleien, kunstleien, platen in zink, ...

DORPELS De dorpels van de ramen worden uitgevoerd in arduin. Deze zijn 5 cm dik, met onderaan een ingeslepen waterlijst. Daarbovenop zijn de dorpels van de deuren voorzien van een opkant die dient om de infiltratie van water tegen te gaan. De dorpels worden op maat gemaakt en steken aan beide zijden 5 cm in het gevelmetselwerk en 5 cm uit het vlak van het gevelmetselwerk, behalve aan de garagepoort.

BINNENMUREN

Alle muren worden uitgevoerd in snelbouwstenen  en bepleisterd in de leefruimtes. Zichtbaar metselwerk, dat niet gepleisterd wordt, zoals in de garage, berging en kelders, wordt meegaand gevoegd tijdens het metselen.
De lintelen boven de openingen kunnen uitgevoerd wor-den in verschillende materialen (staal, gewapend beton, gebakken aarde, …) in functie van de lasten.
De hoogte van het plafond op het gelijkvloers is ± 2,5 m en op de verdieping ± 2,4 m.

SCHOORSTENEN


De schoorsteen voor de eventuele verwarming op mazout wordt uitgevoerd in schouwpotten uit gebakken aarde (20/20 cm).

Het onderdaksgedeelte: volgens de meetstaat zijn deze schouwpotten omringd met metselwerk in Argex-blokken, en bevindt er zich onderaan op de gelijkvloerse verdieping een schouwveegluik.

Het bovendaksgedeelte: de schouwpotten worden omringd met gevelstenen of bekleed met kunstleien (type ETERNIT Alterna of gelijkaardig) met daarbovenop een vol betonnen deksteen.

De schouw voor de open haard (indien voorzien in de meetstaat), begint vanaf het plafond op de gelijkvloerse verdieping en is dus niet voorzien van een schouwveegluik. Ze wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de schouw van de centrale verwarming.

VLOER EN STRUCTURELE ELEMENTEN


WELFSELS

Het betreft hier berekende gewapende betonnen elementen dewelke op maat zijn gefabriceerd door de fabrikant. De welfsels liggen op draagmuren of poutrellen/ balken. De onderzijde is ruw om een goede aanhechting van de bepleistering te verzekeren. Om de welfsels met elkaar te verbinden, wordt er beton gegoten tussen elk element (toelaatbare belasting 350 kg/m2). Indien ver

meld op het plan van de fabrikant wordt een druklaag gegoten van 3 cm dikte, zonder net. In de veronderstelling dat deze druklaag gewapend of dikker moet zijn, wordt een prijsverrekening opgemaakt ten laste van de bouwheer.

BETONPLATEN, GEWAPENDE BETONPLATEN, BALKEN EN POUTRELLEN

De definitieve berekening van deze elementen kan slechts gebeuren op basis van de definitieve uitvoeringsplannen en na ontvangst van de ingenieursstudie, aangeleverd door de bouwheer.

Opmerkingen:
• Het is mogelijk dat de eigenschappen van deze elementen aangepast moeten worden na ontvangst van de ingenieursstudie. Zowel op vlak van verwerking als op financieel vlak, is dit ten laste van de bouwheer.
• De uitvoeringen in gewapend beton hebben geen afgewerkt aspect.


AANSLUITINGEN EN TOEVOER VAN ENERGIEËN


De aansluitingen van water, gas en elektriciteit voor de woning (volgens de specifieke voorschriften van de intercommunale en de huidige toestand ter plaatse), alsook levering van water en elektriciteit tijdens de werf, zijn ten laste van de bouwheer.
Wel wordt er een energiebocht voorzien voor de aansluiting van alle nutsvoorzieningen die door het ondergronds metselwerk loopt.
De maatschappijen die de aansluitingen voorzien, moeten zelf zorgen voor de waterdichting van deze aansluitingen.

VOEGWERKEN

De voegwerken van de gevelstenen worden uitgevoerd in de tweede fase. Teneinde een optimaal resultaat te waarborgen, zal dit uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma, en dus niet door de metser maar door een voeger.

Voor aanvang van de voegwerken worden er stalen geplaatst, zodat de bouwheer een definitieve kleur kan kiezen.

De voorziene voegwerken worden uitgevoerd in mortel (donkergrijze kleur) tussen de gevelstenen en rondom de ramen (aansluiting met de gevelstenen).

Indien gewenst, door de klant kunnen andere kleuren (beige, rood, ...) voegsel en siliconenvoegen bekomen worden, waarvan de kost ten laste valt van de bouwheer. 


 
DAKTIMMERWERKEN

GEÏNDUSTRIALISEERDE SPANTEN TYPE IN “A”


De afmetingen van de elementen van de spanten worden berekend door het studiebureau van de fabrikant, in functie van de draagwijdte, de belasting en de hellingshoeken. Deze elementen worden gefabriceerd in het atelier.

Het gebruikte hout (den) wordt behandeld door drenking in een wormen schimmelwerend product, teneinde de eigenschappen te garanderen in de toekomst. De montage wordt mechanisch uitgevoerd met plat-getande ijzeren platen in gegalvaniseerd staal, teneinde een optimale weerstand te verzekeren tegen loskomen.

De spanten in A-vorm worden om de ± 0,6 m geplaatst en rusten enerzijds op de bovenzijde van de buitenmuren door tussenkomst van een gewapende betonnen balk (ringbalk), en anderzijds op een dragende binnenmuur tussen de twee spitsen die de kracht opvangen van de valwerkligger.

De karakteristieken van deze steunpunten zullen bepaald worden door een stabiliteitsstudie, geleverd door de studiebureau van de fabrikant, en kunnen zowel wat betreft de plaatsing als de financiële kant, aangepast worden. Dergelijke aanpassing valt ten laste van de bouwheer.

De kantplanken en de gootplanken zijn voorzien in den en kunnen bekleed worden (volgens offerte) met leien, zink of PVC.

De onderzijde van de bakgoten en de oversteken van het dak worden uitgevoerd (volgens offerte) in multiplexpanelen (type planchetten) of in PVC.

GEÏNDUSTRIALISEERDE SPANTEN, STEUNEND OP WELFSELS


De afmetingen van de elementen van de spanten worden berekend door het studiebureau van de fabrikant, in functie van de draagwijdte, de belasting en de hellingshoeken. Deze elementen worden gefabriceerd in het atelier.

Het gebruikte hout (den) wordt behandeld door drenking in een wormen schimmelwerend product, teneinde de eigenschappen te garanderen in de toekomst. De montage wordt mechanisch uitgevoerd met plat-getande ijzeren platen in gegalvaniseerd staal, teneinde een optimale weerstand te verzekeren tegen loskomen.

Deze spanten worden geplaatst om de ± 0,6 m en rusten op de welfsels via de steunbenen van het spant.

De kantplanken en de gootplanken zijn voorzien in den en kunnen bekleed worden (volgens offerte) met leien, zink of PVC.

De onderzijde van de bakgoten en de oversteken van het dak worden uitgevoerd (volgens offerte) in multiplexpanelen (type planchetten) of in PVC.

IN TE RICHTEN ZOLDER (OPTIE)

In bepaalde gevallen kan het dakgebinte berekend worden door het studiebureau van de fabrikant opdat deze ruimte ingericht zou kunnen worden.

Het bruikbare volume, zowel in hoogte als in breedte, zal bijgevolg bepaald worden door de studie van de fabrikant.

Aanpassingen aan de uitvoeringsmethode, met financiële impact, zijn ten laste van de bouwheer.

TRADITIONELE SPANTEN

Traditionele spanten kunnen berekend en uitgevoerd worden. Ze worden gedimensioneerd door het studiebureau van de fabrikant, in functie van de draagwijdte, de belastingen en de hellingshoeken.

Het gebruikte hout (den) is een eerste maal behandeld door drenking in een wormen schimmelwerend product, teneinde de eigenschappen te garanderen in de toekomst. In het algemeen bestaan traditionele spanten uit volgende elementen:

• gordingen 8/23 cm, evenwijdig met de gevels geplaatst en verankerd in de draagmuren
• kepers 5/6,5 cm, loodrecht bevestigd op deze gordingen
• een muurplaat 8/23 cm, bevestigd op de bovenkant van de buitenmuren
• de kantplanken en gootplanken kunnen bekleed worden met leien, zink of PVC

De onderzijde van de bakgoten en de oversteken van het dak, worden uitgevoerd (volgens offerte) in multiplexpanelen (type planchetten), of in PVC.

Wanneer traditionele spanten geplaatst worden, is het noodzakelijk een plankenvloer te leggen, teneinde een steun voor de plafonds te creëren (plaatsen verdieping). Deze plankenvloer kan berekend worden om een in te richten ruimte te creëren onder de dakspanten.

OPBOUW PLAT DAK

• Welfsels en chape
• Hellingsschape, isolatie platen 160 mm (Polyurethaan)
• Dampdrukverdeellaag of dampwerend scherm
• Waterdichting plat dak roofing 2 x 4 mm
• Afwerking muuropstand: planken RND behandeld + hoekprofielen


ISOLATIE

De dakisolatie bestaat uit minerale wol, onbrandbaar en onrotbaar, van 24 cm dikte. Deze is voorzien van een dampscherm.

De isolatie wordt als volgt geplaatst (afhankelijk van de situatie):

• voor een gebouw zonder verdieping: de isolatie wordt geplaatst boven de plafonds van de gelijkvloerse verdieping.
• voor een gebouw met verdiepingen: de isolatie wordt geplaatst op de plafonds van de hoogste verdieping.
• voor een gebouw met een ruimte onder het dak (vb. zolder) : de isolatie wordt geplaatst in de plafonds van deze ruimtes onder het dak.
In elk geval wordt de isolatie geplaatst met het dampscherm naar onder gericht en vastgeniet.

Opmerking: andere soorten of diktes van isolatie kunnen verrekend worden. 


 
DAKWERKEN

ALGEMEEN


De dakbedekking bestaat uit zwarte of bruine betonnen dakpannen, gekleurd in de massa en van het type ETERNIT SNELDEK ROYAL of gelijkaardig (met fabrieksgarantie), zoals ook de kantpannen en nokpannen.

De dakbedekking wordt op het timmerwerk geplaatst aan de hand van panlatten en tengellatten, en wordt behandeld tegen wormen en schimmels, teneinde de eigenschappen te garanderen in de toekomst.

Er wordt een soepel onderdak geplaatst onder deze panlatten, met overlapping en evenwijdig met de gevels.

Opmerking: indien gewenst en naargelang berekeningen kunnen andere types van dakbedekking geplaatst worden (gebakken aarde pannen, platte pannen, natuurleien, kunstleien, platte daken in roofing).

ZINKWERKEN


GOTEN

Teneinde het regenwater op te vangen, wordt aan de onderzijde van het dak een zinken goot bevestigd in natuurkleur.

De Mopac of gelijkaardiggevormde goten worden aan de hand van gegalvaniseerde goothaken bevestigd aan de gootplanken.

AFVOEREN

Het opgevangen regenwater wordt via zinken afvoeren (in natuurkleur) afgevoerd, om vervolgens naar het rioleringssysteem gevoerd te worden (bvb. regenwaterput). Deze afvoeren (diameter 80 mm) worden aan de metselwerken bevestigd aan de hand van gegalvaniseerde beugels.

Opmerking: Indien gewenst, kunnen andere gootmodellen (vb. halve maan, geprepatineerd), of andere afvoeren (vb. vierkante sectie) verrekend worden.

SLABBEN

Zinken slabben (in natuurkleur) worden op alle noodzakelijk geachte plaatsen geplaatst, teneinde een perfecte waterdichtheid te garanderen tussen de dakbedekking en de metselwerken (vb. aansluiting terras in roofing/woning, schouw/dakpannen).

DAKRAMEN


De dakramen van het type VELUX GGL of gelijkaardig bestaan uit een dubbele beglazing en een ventilatiestand. De opening gebeurt via rotatie.

Opmerking: indien gewenst, kunnen andere modellen en extra’s verrekend worden (vb. uitzetbare opening, elektrische opening, rolluiken, gordijnen, ...) 


 
BUITENSCHRIJNWERK

ALGEMEEN


Eenmaal de metselwerken afgerond zijn, kunnen de maten genomen worden voor de fabricatie van de ramen.

Alle opengaande ramen worden uitgevoerd met een draaikip systeem, voor zover dit technisch mogelijk is en op de plannen weergegeven wordt. De waterdichtheid tussen het vaste kader en de bewegende vleugel is verzekerd door een rubberen dichting (joint), terwijl dit bij de voegwerken van het gevelmetselwerk verzekerd wordt door middel van een voeg in mortel (dewelke zal geplaatst worden door een gespecialiseerde firma).

Alle ramen zijn uitgerust met isolerende dubbele beglazing met coëfficiënt Ug(K)=1.0W/m2K, dankzij de aanwezigheid van een inert gas tussen de twee glaspanelen.

Conform de norm NBN S23-002, worden bepaalde ramen uitgevoerd in gelaagd glas, hetgeen de veiligheid van de bewoners verzekert.

Conform de wet, zijn bepaalde ramen uitgerust met regelbare luchttoevoerroosters (zie hoofdstuk ventilatie).

Opmerking: indien gewenst, kunnen andere glastypes verrekend worden (gezandstraald glas, akoestisch glas,...).


BUITENSCHRIJNWERK IN PVC


De ramen en deuren worden uitgevoerd in gladde PVC profielen, met erkende kwaliteit (type KOMMERLING of gelijkaardig), super isolerende dubbele beglazing Ug(K)1.0. Deze profielen bestaan uit verschillende kamers die een goede thermische isolatie garanderen. Wanneer er verschillende ramen onderling aan elkaar bevestigd worden, zullen er, indien nodig, verstevigingsprofielen tussengeplaatst worden.

De klinken van de ramen en deuren zijn in het wit, behalve aan de buitenzijde van de voordeur.

Opmerking: indien gewenst, kunnen andere kleuren en structuren (vb. houtnerf, grijs buiten/wit binnen,...) verrekend worden.


BUITENSCHRIJNWERK IN HOUT


Er kan een prijsaanpassing doorgevoerd worden voor uitvoering van de ramen in hout. Hier heeft het gebruikte hout een hoge densiteit, is het van exotische oorsprong (type DARK RED MERANTI of gelijkaardig), super isolerende dubbele beglazing Ug(K)1.0., en werd het behandeld in het atelier door drenking in een wormen schimmelwerend product, teneinde de eigenschappen te garanderen in de toekomst.

De beschermende afwerking (verf, vernis,...) zal uitgevoerd worden door de bouwheer, binnen de kortst mogelijke tijd na plaatsing van de ramen en, in ieder geval, voor uitvoering van de pleisterwerken. Zodoende zal elke kwaliteitsvermindering van de ramen, ten gevolge van het ontbreken van deze bescherming, vermeden worden.

Opmerking: indien gewenst, kunnen andere houtsoorten verrekend worden, zoals ook de grondlaag en de afwerkingslaag.


BUITENSCHRIJNWERKERIJ IN ALUMINIUM


Er kan een prijsaanpassing doorgevoerd worden voor uitvoering van de ramen in gelakt aluminium. In dit geval bestaan de gebruikte profielen (type REYNAERS of gelijkaardig), super isolerende dubbele beglazing Ug(K)1.0., uit verschillende kamers, hetgeen een goede thermische isolatie garandeert. Het gebruik van profielen in aluminium laat dankzij de stevigheid van het materiaal toe om grotere glaspartijen te realiseren. De profielen kunnen in verschillende kleuren gelakt worden.

GARAGEPOORTEN


De geïsoleerde sectionaalpoorten bestaan uit horizontale panelen.

Deze witgelakte metalen panelen zijn geïsoleerd (40 mm) met polyurethaan schuim. De poorten garanderen een goede thermische isolatie en, dankzij de rubberen dichting, tevens een goede waterdichting.

Indien gewenst, kunnen deze poorten in een andere kleur geschilderd worden en/of gemotoriseerd worden.

OPTIES

Indien gewenst, kan het buitenschrijnwerk uitgerust worden met kruishouten. Deze kunnen:
• geplaatst worden in het dubbel glas;
• gelijmd worden op het glas;
• afneembaar gemonteerd worden (enkel bij uitvoering in hout);

Het is ook mogelijk om rolluiken te voorzien, maar deze moeten reeds voorzien zijn vóór aanvang van de werken (daar uitsparingen in het metselwerk hier noodzakelijk zijn). Deze kunnen uitgevoerd worden:

• in PVC
• in geïsoleerd aluminium
• manueel of gemotoriseerd 


 
PLEISTERWERKEN

MUREN EN PLAFONDS


Op alle gemetselde, betonnen muren en plafonds in de bewoonbare ruimtes wordt manueel of mechanisch een pleisterlaag aangebracht (type KNAUF of gelijkaardig).

Deze éénlagige pleisterlaag heeft een goede hechting aan de oppervlakte waar ze op aangebracht is. Vervolgens wordt het geheel gladgestreken.

De versteviging van de buitenhoeken en de openingen (zonder kader) wordt uitgevoerd in gegalvaniseerde hoekprofielen, vastgemaakt in het pleister.

PLEISTERPLATEN


De plafonds van de bewoonbare ruimtes onder de timmerwerken worden uitgevoerd in pleisterplaten omhuld met speciaal karton (type GYPLAT of gelijkaardig). Deze platen worden mechanisch bevestigd aan de spanten met tussenvoeging van een lattenwerk.

De oppervlakte wordt bepleisterd door een pleisterlaag dewelke manueel of mechanisch wordt aangebracht. Deze éénlagige pleisterlaag hecht zicht perfect aan de platen en de oppervlakte wordt gladgestreken

TABLETTEN


De raamtabletten in beige marmer worden in de bepleisterde ruimtes geplaatst. Deze tabletten worden op maat verzaagd, teneinde aan de voorzijde een oversteek te bekomen en aan beide zijden ingewerkt te kunnen worden in de pleisterwerken.

Ze worden uitgevoerd in 2 cm dikte en de zichtbare zijden worden gepolierd.

Opmerking: aangezien marmer een natuurlijk materiaal is, is de aanwezigheid van aders normaal.

OPMERKINGEN


Worden niet beschouwd als zijnde bewoonbare ruimtes: garages, kelders, zolders en bergingen.

De pleisterwerken moeten steeds voorbereid worden (schuren, plamuren,...). Deze werken worden uitgevoerd door de bouwheer vóór de schilderwerken of het plaatsen van behang.  
CHAPE EN VLOERWERKEN

ISOLERENDE CHAPE

 
Een isolerende chape van ± 12 cm dikte wordt uitgevoerd in gespoten polyurethaan op alle vloeren van de gelijkvloerse verdieping, teneinde een uitstekende thermische isolatie te verzekeren.

Opmerking: indien gewenst, kunnen andere diktes van isolerende chape verrekend worden.
 

AFWERKINGSCHAPE

 
BEVLOERING VAN GELIJKSVLOERSE VERDIEPING EN BOVENVERDIEPINGEN

De afwerkingschape van ± 7 cm dikte bestaat uit een mengeling van cement en rivierzand en wordt verstevigd met een net in gegalvaniseerd staal op de gelijkvloerse verdieping.

Rondom deze zwevende chape wordt een uitzettingsband geplaatst. De oppervlakte die voorzien is om een vloerafwerking te verkrijgen (vb. vloer, parket,...) wordt gladgeschuurd.
 
BEVLOERING VAN GARAGE, KELDERS EN BERGINGEN
 
Op deze plaatsen wordt een afwerkingschape uitgevoerd van ± 7 cm dikte, bestaande uit een mengeling van rivierzand en cement.

Rondom deze zwevende chape wordt een uitzettingsband geplaatst, waarna de oppervlakte glad wordt afgewerkt.

De gietijzeren deksels (toegang tot de kruipkelder) en sterfputten worden tijdens de uitvoering van deze chapewerken geplaatst.
 

VLOERWERKEN

 
Er zijn vloertegels voorzien in de leefruimte, eetplaats, keuken, inkomhal, WC gelijkvloerse verdieping en badkamer (andere ruimtes: zie gedetailleerde meetstaat). Aangepaste plinten worden geplaatst in de betegelde ruimtes (behalve in de badkamer).

De keuze van de vloertegels gebeurt bij één van onze leveranciers voor een aangeduide prijs van 25 € / m2 (incl. BTW) voor de vloertegels en 9,50 € / lm (incl. BTW) voor de plinten.

In functie van het gekozen type vloertegels (gerectificeerde vloer, natuursteen,...) en volgens de plaatsingswijze (diagonaal, verschillende formaten, grote formaten,...) kan de prijs van de plaatsing van de vloertegels aangepast worden.

De vloerwerken zijn voorzien voor een tegel van formaat 30/30 cm tot 45/45 cm, rechtlijnig geplaatst.
 

MUURTEGELS

 
Muurtegels zullen geplaatst worden indien voorzien in de gedetailleerde meetstaat.

Het ondermetsen van bad en douche wordt uitgevoerd maar niet betegeld.  
SANITAIR

De sanitaire installatie omvat de volledige binneninstallatie vanaf de waterteller, geleverd door de watermaatschappij en geplaatst in de woning.

Deze installatie omvat, indien vermeld in de meetstaat:

• De levering en plaatsing van:
• Een regenwatertank van 5.000 tot 20.000 liter (in functie van de dakoppervlakte) een hydrofoorgroep, een stopcontact en twee aftappunten voor regenwater
• Een toevoerleiding van stadswater naar de regenwatertank (voor bij extreme droogte)
• 2 staande wc’s met waterbesparend spoelreservoir
• 1 handwasbakje met koudwaterkraan
• Wit wastafelmeubel (simpel of dubbel volgens plannen) met spiegel en mengkraan type GROHE
• 1 bad in acryl met mengkraan GROHE of gelijkaardig met soepele slang en douchesproeikop

Deze installaties zijn allen in witte kleur, maar kunnen eventueel gewijzigd worden indien gewenst. In dit laatste geval zal er een prijsaanpassing opgemaakt worden.

• De watertoevoerleidingen voor de installaties hierboven vermeld, zijn van het type Multiskin of gelijkaardig
• De waterafvoeren voor de installaties hierboven vermeld, worden aangesloten op de riolering met PVCbuizen van sanitaire kwaliteit
• De toevoerleidingen koud en warm water, en afvoer, voor de keukenspoelbak
• De toevoerleiding koud water, en afvoer, voor de ketel
• De toevoerleiding koud water, en afvoer, voor de wasmachine
• De dubbeldienstkraan, juist naast de waterteller
• De aansluiting van de sanitaire installatie aan de waterteller

Opmerking: in de gepleisterde ruimtes worden de waterleidingen en de afvoeren van de sanitaire toestellen ingewerkt.
 

VARIANTEN

 
Gezien het enorme aanbod en naargelang de wensen van de bouwheer, is het mogelijk de sanitaire installatie te verbeteren door middel van een aantal opties, zoals:
· Drukverminderaar: deze zal geplaatst worden tussen de teller en de binneninstallatie, teneinde de toestellen te beschermen tegen overdruk
· Waterverzachter: deze zal geplaatst worden op de leidingen van het stadswater, teneinde de kwaliteit van het water te verbeteren
· Hydrofoorgroep: deze pomp zuigt het opgevangen water in de regenwaterput op om het te gebruiken voor oa. de spoelreservoir van het wc, de wasmachine,...
· Filters: het gebruik van een filter aan de hydrofoorgroep is aangeraden wanneer deze de wasmachine voedt  
VERWARMING

ALGEMEEN

 
·         De centrale verwarmingsinstallatie is berekend in functie van de geldende normen, teneinde volgende binnentemperaturen te bekomen (berekend bij een buitentemperatuur van -12° C):
·         Kamers: 20° C
·         Hal: 18° C
·         Leefruimte en keuken: 22° C
·         Badkamers en douche: 24° C
·         Opdat de aannemer de centrale verwarmingsinstallatie zou kunnen opstarten, moet de bouwheer alle nodige maatregelen treffen om ten gepaste tijde water, elektriciteit en gas/mazout te voorzien (er wordt verondersteld dat de tellers in het gebouw staan).
 

CENTRALE VERWARMING OP GAS

 
• De centrale verwarmingsinstallatie op stadsgas is standaard voorzien.
• De installatie bevat een condensatiewandketel, type VAILLANT ECOTEC of gelijkaardig, met voorrang opwarming sanitair water.
• De afvoer van de rookgassen gebeurt via een afvoerpijp door de muur.
• De ketel is uitgerust met alle nodige accessoires en bijhorigheden om een goede werking te verzekeren.
• De keuring van de installatie gebeurt door een erkend organisme.
• De toevoerleidingen van de radiatoren zijn van het type MULTISKIN of gelijkaardig.
• Dit monotube leidingennetwerk bevindt zich onder de chape en komt uit de vloer om de radiatoren te bevoorraden met warm water.
• De radiatoren bestaan uit witgelakte stalen panelen en zijn uitgerust met thermostatische kranen.

De radiatoren zijn afzonderlijk berekend in functie van de te verwarmen ruimtes, het aantal voorziene radiatoren en de gewenste plaats.

Volgens de wensen van de bouwheer, of door het niet

beschikbaar zijn van stadsgas, kunnen andere types van verwarmingsinstallaties bestudeerd en berekend worden.

Voorbeelden zijn:
 
CENTRALE CONDENSATIE VERWARMING OP MAZOUT
 
Deze installatie bestaat uit een vloermodel verwarmingsketel op lage temperatuur, type VAILLANT ICOVIT. De afvoer van de rookgassen gebeurt via muurdoorvoer. De ketel is uitgerust met een afzonderlijke boiler met voorrang voor sanitair warm water en bevat alle nodige bijhorigheden om een goede werking te verzekeren (brander, pomp, expansievat).

De toevoerleidingen van de radiatoren zijn van het type Multiskin.

Dit monotube leidingennetwerk bevindt zich onder de chape en komt uit de vloer om de radiatoren te bevoorraden met warm water.

De radiatoren bestaan uit witgelakte stalen panelen en zijn uitgerust met thermostatische kranen.

De radiatoren zijn afzonderlijk berekend in functie van de te verwarmen ruimtes, het aantal voorziene radiatoren en de gewenste plaats.

Mazouttank: de opslag van mazout bevindt zich in een ondergrondse tank. Deze tank is uitgerust met oa. een verluchtingsbuis, een vulbuis, een meetlat om de hoeveelheid
mazout op te meten en de nodige leidingen om de tank met de ketel te verbinden. Teneinde toegang te hebben tot deze zaken, wordt er een toezichtkamer met gietijzeren deksel op de tank geplaatst.

Opmerking: indien gewenst, of volgens de voorschriften, kunnen andere types mazouttanks voorgesteld worden (bovengrondse tank, dubbelwandige tank, ...)
 

WARMTEPOMP

 
Deze installatie op lage temperatuur (merk DAIKIN of gelijkaardig) voorziet in warm water voor zowel sanitair als verwarming. Voor de centrale verwarming wordt een vloerverwarming voorzien voor alle leefruimtes op de gelijkvloerse verdieping en een bijkomende convector voor de badkamer. Indien gewenst, kunnen de ruimtes zonder vloerverwarming uitgerust worden met ventilo-convectoren, mits aanpassing van de prijs.

De regeling gebeurt aan de hand van een thermostaat in de leefruimte en een buitenvoeler.

Voor het wam sanitair water wordt een boiler met een inhoud van ± 250 liter aan de installatie gekoppeld.
 

OPMERKINGEN

 
Gezien het enorme aanbod, en naargelang de wensen van de bouwheer kunnen andere merken en producten berekend worden.  
ELEKTRICITEIT

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) en wordt gekeurd door een erkend organisme dat een conformiteitsrapport aflevert, hetgeen de bouwheer nodig heeft voor de plaatsing en opening van de teller. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zal de bouwheer
op de werf afspreken met de elektricien, teneinde samen te bepalen waar alle elektrische voorzieningen moeten geplaatst worden (hierna besproken).

De installatie wordt in de gepleisterde ruimtes ingewerkt en wordt in opbouw uitgevoerd in alle andere ruimtes.

De installatie begint aan de zekeringkast en omvat:

• Een zekeringkast uitgerust met uitschakelautomaten en 2 differentieelschakelaars
• De aarding aangesloten aan een scheidingsschakelaar
• Een volledige belinstallatie aan de voordeur
• Extra pack elektriciteit: 5 dubbele tweepolige stopcontacten te plaatsen waar de bouwheer het wenst
• Kelder: 1 schakelaar, 1 lichtpunt, 1 dubbel dubbelpolig stopcontact
• Keldertrap: 2 schakelaars, 1 lichtpunt
• Garage/berging: 2 schakelaars, 1 lichtpunt 2 dubbele tweepolige stopcontacten, 1 dubbelpolig stopcontact (verwarmingsketen) 1 dubbel tweepolig stopcontact (wasmachine en droogkast)
• Garage: 2 schakelaars, 1 lichtpunt, 1 dubbel tweepolig stopcontact
• Berging: 2 schakelaars, 1 lichtpunt, 2 dubbele tweepolige stopcontacten, 1 dubbelpolig stopcontact (verwarmingsketen), 1 dubbelpolig stopcontact wasmachine, 1 dubbelpolig stopcontact droogkast
• Inkomhal: 3 schakelaars, 1 lichtpunt, 1 belinstallatie
• Leefruimte: 2 dubbele schakelaars, 2 lichtpunten, 2 dubbele tweepolige stopcontacten 1 leiding telefoon 1 leiding tv-distributie
• Keuken: 2 schakelaars, 1 lichtpunt 2 dubbele tweepolige stopcontacten 1 dubbelpolig stopcontact koelkast 1 dubbelpolig stopcontacct voor de dampkap, 1 dubbelpolig stopcontact (elektrische kookplaat en vaatwasser)
• WC gelijkvloerse verdieping: 1 schakelaar, 1 lichtpunt
• Bureel: 1 schakelaar, 1 lichtpunt, 2 dubbele tweepolige stopcontacten
• Nachthal: 2 schakelaars, 1 lichtpunt
• Kamer: 1 schakelaar, 1 lichtpunt, 2 dubbele tweepolige stopcontacten
• Badkamer: 1 schakelaar, 1 lichtpunt, 1 dubbel tweepolig stopcontact

Opmerking: indien een wijziging gewenst is, kan dit verrekend worden 


 
VENTILATIE EN LUCHTDICHTHEIDSTEST

VENTILATIE

Het ventilatiesysteem is van het type C+ Evo Healthbox met SmartZone.

De lucht komt binnen in de droge woonruimtes (vb. leefruimte, kamers, ...) langs de regelbare toevoeropeningen (RTO) die geplaatst worden in het glas van de ramen. Deze lucht wordt afgezogen via verluchtingsroosters, geplaatst in de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, wc) maar ook de slaapkamers, door middel van een centraal afzuigsysteem met vochtigheidsen/of CO2 detector, dat geplaatst wordt in de zolderruimte, de garage, of de berging. De afzuigmonden in de vochtige ruimtes zijn verbonden met deze centrale leidingen in opbouw, dewelke door de bouwheer afgewerkt moeten worden met afkastingen. De lucht circuleert van de droge naar de vochtige ruimtes via openingen onder de binnendeuren (doorstroomopening (DO) genaamd). Dit systeem van gecontroleerde ventilatie vermindert drastisch de E-waarde van het gebouw. Daarbovenop neemt het weinig plaats in en behoeft het maar één enkele afvoer van vochtige lucht naar buiten..

Opmerking: indien gewenst, kunnen andere types van ventilatie berekend en verrekend worden, zoals bijvoorbeeld ventilatietype D (mechanische toeen afvoer met warmterecuperatie). Dit theoretisch zeer interessant systeem kan verschillende bacteriologische ziektes met zich meebrengen, waardoor het noodzakelijk is om (om de 3 maanden) de verschillende filters te vervangen.
 
LUCHTDICHTHEIDSTEST
 
De luchtdichtheidstest, of Blower Door Test, laat toe de luchtdichtheidsgraad te meten die een invloed heeft op de EPB waarde. De luchtdichtheidstest is inbegrepen in het lastenboek indien het een volledige sleutel-op-de-deur bouw betreft.
In het geval dat de bouwheer afwerkingsposten zelf uitvoert, verbindt de bouwheer zich ertoe om deze test zelf op zijn eigen kosten uit te voeren na de afwerking van het gebouw en voor de definitieve EPB-berekening.

OPWEKKING GROENE ENERGIE


De installatie voor opwekking van groene energie omvat 8 tot 10 fotovoltaïsche zonnepanelen, in functie van de oppervlakte van het gebouw, 300Wp. De installatie is uitgerust met alle toebehoren en apparatuur die nodig zijn voor de goede werking ervan: de omvormer, de energiemeter, de bekabeling en de meterkast 25S60.

Eens de installatie voltooid, wordt ze gekeurd.

Bijkomend kan er bij de installatie een zonneboiler worden toegevoegd, deze omvat 1 tot 2 thermische zonnepanelen en een boiler voor sanitair warm water van 150 tot 250 liter in functie van het aantal bewoners.

Deze panelen worden op een hellend dakvlak geplaatst, bovenop de dakpannen.

Op vraag van de bouwheer en in functie van de oriëntatie van het gebouw en de berekeningen van de EPB-expert, kan het aantal fotovoltaïsche zonnepanelen en de installatie aangepast worden. Dit ten laste van de bouwheer.

Opmerking: de bouwheer kan voor een alternatieve energiebron van groene energie opteren, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen voor opwarming van het sanitair water, ... Desgevallend zal de prijs aangepast worden. 
 
BINNENSCHRIJNWERK

BINNENDEUREN

 
De binnendeuren zijn volledig en omvatten:

• Schilderdeur in basiskleur wit.
• Omlijsting en afkasting.
• Klink en scharnieren in aluminiumkleur.

Opmerking: indien gewenst, kunnen andere modellen verrekend worden (beuk, eik, MDF, glas, schuifdeur, ...).
 

TRAP


De trap wordt op maat uitgevoerd. Deze is in beuk, eerste keus, met of zonder tegentreden.

Volgens de opstelling zal deze trap uitgerust worden met een trapleuning of borstwering, ook op maat gemaakt, in beuk, eerste keus.

Opmerking: indien gewenst, kunnen andere types trap verrekend worden.
Indien er zich een WC, vestiaire,... onder de trap bevindt, zal deze uitgevoerd worden met pleisterplaten (GYPROC of gelijkaardig). Deze dienen net zoals alle gepleisterde oppervlakten voorbereid te worden door de bouwheer afhanklijk van de invoeging en afwerking alvorens ze te schilderen of te behangen.  
IN TE RICHTEN VERDIEPING

Het bevat:

• Dakisolatie;
• Luik boven trapopening;
• Centrale verwarmingsketel en zekeringkast (voorzien voor deze extra verdieping);
• Een raam in de puntgevel zoals aangeduid op het plan.

Het bevat niet:

• De trap;
• De binnenwanden en deuren;
• De chape en vloerbekleding
• De installatie van de centrale verwarming, sanitair en elektriciteit
• De pleisterwerken

 
© 2018 Woningen Compere- Maisons Compère - Persoonlijke levenssfeer