Inleiding

De NV WONINGEN COMPERE met maatschappelijke zetel te Boulevard du Souverain 36, Boîte 15, 1170 Watermael-Boitsfort België en ingeschreven in de KBO onder het nr.: 0502.389.427 (hierna «WONINGEN COMPERE», « wij », « ons » of « onze ») hecht een groot belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens. We wensen in het bijzonder de gegevens van de gebruikers van onze website, van onze klanten, onderaannemers en leveranciers te beschermen, meer bepaald tegen het verlies, inbreuken, fouten of een niet-toegelaten toegang of behandeling ervan.

Met deze vertrouwelijkheidspolitiek (de « Vertrouwelijkheidspolitiek »), wensen we u te informeren over de verzameling en behandeling van uw persoonsgegevens.

We verzoeken u om deze Vertrouwelijkheidspolitiek aandachtig te lezen aangezien deze belangrijke informatie bevat omtrent de manier waarop we uw persoonsgegevens zullen verwerken en de reden waarom we dat doen.

Door uw persoonsgegevens te communiceren verklaart u uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze Vertrouwelijkheidspolitiek en aanvaardt u er uitdrukkelijk de inhoud van.

Toepassingsgebied en algemene Principes

Voorliggende vertrouwelijkheidspolitiek beschrijft de genomen maatregelen met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de vennootschap WONINGEN COMPERE. Het geeft ook uw rechten weer, de wijze waarop u op elk moment kan tussenkomen, net als de gecreëerde controles om de strikte naleving van deze politiek te verzekeren.

Alle persoonsgegevens (met name : de gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren) die u aan WONINGEN COMPERE toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden verwerkt.

De verzameling en verwerking van de persoonsgegevens zal gebeuren conform de toelatingen die u hebt gegeven en conform de Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van 1992, net als de Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (de « Reglementatie betreffende gegevensbescherming »).

Voorliggende Vertrouwelijkheidspolitiek examineert niet op gedetailleerde wijze de specificiteit van bijzondere categorieën van gegevens, zoals gerechtelijke of medische gegevens.

In voorliggende politiek gaan we uit van het principe dat de gegevens niet zullen worden overgemaakt naar buiten de Europese Unie.

Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens

WONINGEN COMPERE is de verwerkingsverantwoordelijke van uw verzamelde persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteit en de met WONINGEN COMPERE onderhouden band, zal u ons volgende persoonsgegevens overmaken: uw identiteitsgegevens en uw personalia (naam, titel, adres, e-mailadres, telefoonnummer, GSM). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen is het mogelijk dat u bijkomende informatie dient over te maken om uw aanwezigheid te registreren (zoals uw E-ID gegevens, Limosa-nummer).

Om bepaalde op de website voorgestelde diensten te kunnen gebruiken, dient u in voorkomend geval bepaalde persoonlijke gegevens over te maken, zoals onder andere uw naam, e-mail adres, telefoonnummer, maatschappelijk doel, adres.

De persoonlijke gegevens worden verzameld en behandeld op basis van in te vullen elektronische formulieren.

De door WONINGEN COMPERE via de internetsite verzamelde gegevens worden door u vrijwillig gecommuniceerd. Uw bent geenszins verplicht deze gegevens te leveren.

We staan ons toe om u te signaleren dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons levert en dat we rekenen op hun juistheid. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn, dan verzoeken we u om ons daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

Publieke toegang en anonimiteit

WONINGEN COMPERE gebruikt verschillende veiligheidsniveaus voor de verschillende diensten die ze aanbiedt. Het laagste niveau bestaat uit diensten aangeboden op publieke en anonieme basis.

Voor de diensten aangeboden op publieke en anonieme basis (met name zonder voorafgaandelijke opslagprocedure of zonder latere overdracht van gegevens), mag enkel een beperkt aantal gegevens worden verzameld. Het betreft de gegevens die voortvloeien uit het gebruik van cookies en journalisatie.

Cookies zijn kleine bestanden informatie die automatisch worden opgeslagen op de harde schrijf van uw computer wanneer u een site bezoekt. Ze bevatten een uniek identificatienummer. Deze cookies staan toe om de toegang tot en de navigatie op de site te vereenvoudigen, ze vergroten ook de snelheid en gebruiksefficiëntie ervan. Ze kunnen ook gebruikt worden om de site te individualiseren naargelang uw persoonlijke voorkeuren. De cookies staan ook toe om het gebruik van een site te analyseren om eventuele gebruiksongemakken te identificeren en verwijderen.

De configuratie van de meeste navigatoren staat u toe om cookies te aanvaarden of te weigeren, en om u te signaleren telkens een cookie wordt gebruikt. Het staat u vrij om deze cookies te weigeren, hoewel dit de optimale navigatie op de site, net als de functionaliteit van de diensten op de site, kan schaden.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, gelieve de gebruikshulp bij uw navigator te raadplegen, net als onze politiek inzake cookies.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

WONINGEN COMPERE onderneemt alle noodzakelijke stappen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Om erover te waken dat uw gegevens beschermd worden tegen meer bepaald niet toegestane toegang, onwettig gebruik, verlies of niet toegelaten wijzigingen, gebruiken de diensten verschillende technieken en beveiligingsprocedures. Zowel op fysiek als elektronisch vlak werden de nodige maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen.

Zo worden uw persoonsgegevens die u aanlevert opgeslagen op servers die slechts toegankelijk zijn voor bevoegd personeel. Dit personeel werd ingelicht over voorliggende Vertrouwelijkheidspolitiek en alle interne toepasselijke richtlijnen die werden aangenomen met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens. Ze zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

In geen enkel geval zal WONINGEN COMPERE aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door foutief of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens door derden.

Wettelijkheid en transparantie

Voor elke dienst georganiseerd door WONINGEN COMPERE zal volgende informatie duidelijk hernomen worden in de aanvullende Vertrouwelijkheidspolitiek van deze dienst:

Wanneer de persoonsgegevens niet door uzelf worden gecommuniceerd en WONINGEN COMPERE niet als tussenpersoon handelt, kan deze communicatie weggelaten worden op voorwaarde dat WONINGEN COMPERE door of krachtens een wet de formele opdracht ontving om persoonsgegevens te verzamelen en te coderen, en deze zo onderworpen zijn aan specifieke maatregelen bepaald door of krachtens de wet die uw persoonlijke levenssfeer beschermt.

De eventuele juridische norm op basis waarvan de behandeling van de gegevens voor de dienst is toegelaten zal ook expliciet worden gecommuniceerd in de Vertrouwelijkheidpolitiek van elke specifieke dienst.

Behoudens specifieke tegenaanwijzing is WONINGEN COMPERE de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens in geval van vragen of opmerkingen zullen ook kunnen worden opgeslagen.

Doeleinden van de verwerking en juridische basis

a) Via de website verzamelde gegevens

Wanneer u op onze website het informatieaanvraagformulier invult met uw contactgegevens (zoals het e-mailadres of het telefoonnummer), dan zullen deze slechts door WONINGEN COMPERE worden verwerkt met het oog op het goed behandelen van het gevolg dat aan uw vraag wordt gegeven, met name :

om u indien nodig te contacteren met het oog op extra noodzakelijke informatie om gevolg te geven aan uw vraag ; of
om u alle nuttige en pertinente informatie te kunnen leveren met betrekking tot uw vraag ;
om u eventueel wijzigingen aan de Vertrouwelijkheidspolitiek of aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te kunnen signaleren, teneinde u op de hoogte te houden van uw rechten en verplichtingen.

Deze contactinformatie zal in geen geval gebruikt worden voor publicitaire doeleinden of om aan derden te worden overgemaakt.

Het spreekt voor zich dat deze gegevens op een vertrouwelijke manier zullen worden behandeld, conform de Reglementering betreffende de persoonsgegevens.

Indien u WONINGEN COMPERE per e-mail contacteert om inlichtingen in te winnen of informatie te vragen, ontvangt WONINGEN COMPERE automatisch persoonsgegevens. Deze gegevens zullen worden gebruikt om te antwoorden op uw bericht. Ze kunnen ook worden opgeslagen in een gebruikersdatabank, op de welke de Reglementering omtrent de persoonsgegevens van toepassing is. U hebt het recht uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen (voor meer informatie verwijzen we u naar voorliggende Vertrouwelijkheidspolitiek).

b) Gegevens van onze klanten

In het kader van onze diensten en activiteiten verzamelen en behandelen we identiteitsgegevens en gegevens van onze cliënten, principalen, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze behandelingen zijn de volgende :

de uitvoering van de akkoorden met onze klanten,
het beheer van de klanten ;
de boekhouding en ;
rechtstreekse prospectieactiviteiten, zoals het zenden van promotionele of commerciële informatie.

De juridische gronden zijn de volgende :

de uitvoering van het contract;
het respect van wettelijke en reglementaire verplichtingen ; en/of ons gerechtvaardigd belang.

c) Gegevens van onze leveranciers en onderaannemers

We verzamelen en behandelen de identiteitsgegevens en coördinaten van onze leveranciers en onderaannemers, net als van hun eventuele (onder)aannemer(s), van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze behandelingen zijn de volgende :

de uitvoering van akkoorden met onze leveranciers en onderaannemers,
het beheer van leveranciers/onderaannemers,
de boekhouding en rechtstreekse prospectieactiviteiten, zoals het zenden van promotionele of commerciële informatie.

De juridische gronden zijn de volgende:

de uitvoering van het contract,
het respect van wettelijke en reglementaire bepalingen (zoals de verplichte elektronische registratie van aanwezigheid, de aanwijzigheidslijst of andere verplichtingen inzake overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor rechtstreekse prospectie).

Voor de elektronische opslag van aanwezigheid, zullen in voorkomend geval de E-ID-gegevens of het Limosa-nummer worden verwerkt. Voor de rechtstreekse prospectieactiviteiten per e-mail (zoals informatiebulletins of uitnodigingen voor evenementen), zal de toelating steeds worden gevraagd en zal deze op elk moment kunnen worden ingetrokken.

d) Gegevens van onze werknemers

We behandelen de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en het beheer van hun salarissen. Gezien hun specifieke aard wordt deze behandeling op een specifieke manier behandeld in een “Politiek persoonsgegevens werknemers”.

e) Andere gegevens

Bovenop de gegevens van cliënten, leveranciers/onderaannemers en personeel, verwerken we ook de persoonsgegevens van andere personen zoals nieuwe cliënten / prospecten, nuttige contacten in onze sector, netwerkcontacten, contactgegevens van deskundigen, enz.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, de rechtstreekse prospectie en public relations. De juridische grond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een contract.

Proportionaliteit

WONINGEN COMPERE waakt erover dat de verzamelde persoonsgegevens passend, niet buitensporig en pertinent zijn, daarbij de finaliteit van de verwerking in acht genomen.

Duur van de behandeling

De persoonsgegevens worden voor een duur, noodzakelijk in functie van de doeleinden en de contractuele of niet-contractuele relatie tussen ons, bewaard en verwerkt.

De gegevens van klanten en leveranciers of onderaannemers zullen, in alle gevallen, van onze systemen worden weggehaald na een termijn van 7 jaren na het einde van de ontbinding van het contract, of na het einde van het project, behalve wat betreft de persoonsgegevens die we gehouden zijn een langere duur te bewaren op basis van specifieke wetgeving of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Rechten

Conform de Reglementering betreffende de persoonsgegevens, informeren we u dat u van volgende rechten geniet:

Recht van inzage : u hebt het recht gratis kennis te nemen van de gegevens die we over u beschikken en na te gaan voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Recht op rectificatie : u hebt het recht een rectificatie (correctie) van de u betreffende foutieve persoonsgegevens te bekomen, net als het recht om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op vergetelheid en recht op beperking van de verwerking : u hebt het recht om ons te vragen om de u betreffende persoonsgegevens te wissen net als de behandeling ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden bepaald in de algemene verordening bescherming persoonsgegevens. We mogen het wissen of de beperking van gegevens noodzakelijk voor de behandeling van salarissen, de uitvoering van wettelijke verplichting, de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang weigeren voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waartoe ze werden verzameld.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u ons aanleverde te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar machineleesbaar en interoperabel formaat. U hebt het recht deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden.

Recht van bezwaar: u hebt het recht om zich te verzetten tegen de behandeling van de persoonsgegevens voor ernstige en legitieme redenen. U kan zich echter niet verzetten tegen de behandeling van gegevens noodzakelijk voor ons voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waartoe ze werden verzameld.

Recht op intrekking van de toestemming: indien de behandeling van de persoonsgegevens gebaseerd is op de voorafgaandelijke toestemming, dan beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel worden behandeld indien we over een andere juridische basis beschikken.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering: we bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet het voorwerp zal uitmaken van volledig geautomatiseerde beslissingen.

U zal bovenstaande rechten kunnen uitoefenen door uw per gewone brief of e-mail te richten tot:

WONINGEN COMPERE
Rue de la Westrée 44, 4360 Oreye
tel. :+32(0)19 66 27 90
fax : +32(0)19 54 56 27
[email protected]

We stellen alles in het werk om een nauwkeurige en gerechtvaardigde verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te verzekeren, conform de Reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Indien u echter meent dat uw rechten niet werden gerespecteerd en dat er binnen ons bedrijf niet werd geluisterd naar uw ongerustheden, dan staat het u vrij om klacht neer te leggen bij:

Commissie bescherming persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
[email protected]

U kan zich ook op de gerechtelijke weg beroepen indien u meent dat u schade lijdt veroorzaakt door de verwerking van uw persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid van de gebruiker

Hoewel WONINGEN COMPERE alle mogelijke inspanningen doet om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, is een doeltreffende bescherming uiteraard slechts mogelijk indien u zelf ook de noodzakelijke maatregelen daartoe neemt.

U bent dan ook gehouden tot:
het aangeven van complete, precieze, waarheidsgetrouwe en niet-leugenachtige informatie;
het overgeven van geldige en bruikbare contact-informatie zodat u binnen een redelijke termijn en op een redelijk vertrouwelijke manier kan worden gecontacteerd.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld tenzij een dergelijke overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, of opgelegd door of krachtens een wet, een decreet of ordonnantie.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verwerkt door een instelling of bedrijf dat buiten de Europese Unie is gelegen.

Aanpassingen aan de Vertrouwelijkheidspolitiek

Toekomstige aanpassingen aan voorliggende Vertrouwelijkheidspolitiek vallen niet uit te sluiten. We vragen u dan ook om de Vertrouwelijkheidspolitiek geregeld te herlezen om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing zal ook de datum waarop voorliggend document werd geüpdatet worden gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de Vertrouwelijkheidspolitiek altijd conform zullen zijn aan de hierboven vermelde Reglementering betreffende de bescherming van gegevens.

Indien de Vertrouwelijkheidspolitiek wordt aangepast op een niet-triviale wijze, dan zal u daarvan in de mate van het mogelijke op de hoogte worden gesteld. Om dit te doen kan meer bepaald een communicatie op de website van WONINGEN COMPERE worden gebruikt, net als eventueel de contactgegevens die u hebt gecommuniceerd.